Naše principy

Projekt Human Gate je otevřen všem českým a ukrajinským společnostem, které se zapojením do projektu zavazují dodržovat tyto zásady:

  • respektování zákonů a právního státu,
  • nulová tolerance vůči korupci, integrita, transparentnost a odpovědnost,
  • podpora výměny a šíření standardů profesní a business etiky.


Respektováním zákonů a právního státu se rozumí podnikání v souladu s platnými zákony a předpisy platnými na území, kde podnikatelský subjekt působí, jakož i platnými mezinárodními právními normami.


Nulová tolerance vůči korupci, integrita, transparentnost a odpovědnost znamená nepřípustnost jakéhokoli typu nebo formy úplatkářství, nabízení nebo přijímání nezákonných výhod včetně účelového zjednodušení formalit, bez ohledu na to, zda jsou takové aktivity prováděny nezávisle nebo prostřednictvím třetích stran. Dále jde o zajištění řádného vedení účetnictví a výkaznictví včetně využívání nástrojů vnitřní kontroly tak, aby byly přesně a pravdivě evidovány všechny obchodní transakce.


Podpora výměny a šíření standardů profesní a business etiky znamená sdílet se svými obchodními partnery profesní a business standardy, které zvyšují konkurenceschopnost a schopnost spolupráce a které zvyšují důvěru mezi účastníky trhu. Mimo jiné jde o sdílení zkušeností, osvědčených postupů a úspěšných příkladů spolupráce.


Upozornění:

V případě, že se objeví informace dostupné ve veřejných zdrojích, které budou naznačovat činnost v rozporu s principy Humangate, může být společnost dočasně vyloučena z platformy Humangate, dokud tyto informace nebudou vyvráceny.